Overmaken giften

Giften kunnen overgemaakt worden op bankrekeningnummer
NL60 RABO 0301 916 38 ten name van Stichtig Wijkraad Keent, onder vermelding van ‘Donatie’.
Het IBAN nummer van deze rekening is: NL60 RABO 0301 1916 38.
De BIC code is: RABONL2U.

Naam van de instelling:   Stichting Wijkraad Keent
KvK-nummer:   13041804
RSIN nummer Bel.d. ANBI:   8141.28.269
Postadres:         Kruisstraat 15/ 6006 ZJ/ Weert
Bezoekadres:    Kruisstraat 15/ 6006 ZJ/ Weert
A-mailadres:      wijkraadkeent@gmail.com
TelefoonNr:       06 1555 0406

Doelstelling volgens regelgeving:  o.a.Het bij elkaar brengen van mensen uit alle geledingen van de samenleving; zonder onderscheid van ras en kleur.
Het geven van taallessen, computerlessen, samen koken en eten of breien. Veel aandacht schenken aan kinderen, spelen en leren.
Het oprichten en doen van mantelzorg.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling
Welzijnswerk en Clubwerk in de meest brede zin.

Bestuurssamenstelling: Judy Tangande      Voorzitter
                                           Marianne Velter     Secretaris
                                           Dré van de Kruijs   Penningmeester

Beloningsbeleid van de instelling onkostenvergoeding € 10,- p.mnd per bestuurslid

Een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten van de instelling
Zie wijkkrant maart en  juni 2019

Balans en staat van baten en lasten met toelichting over 2018